Strona główna

Międzynarodowa konferencja Związku Zawodowego Górników w Polsce
[2009-04-28]Przedstawiciele ATTAC, na zaproszenie organizatorów, wzięli udział w poniższym spotkaniu:

---17 kwietnia w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą „Górnictwo - Energetyka – Gospodarka – Społeczeństwo”, zorganizowana przez Związek Zawodowy Górników w Polsce, przy współudziale Fundacji im. Róży Luksemburg.

Konferencję „Górnictwo – Energetyka – Gospodarka – Społeczeństwo” honorowym patronatem objęła Minister Gospodarki, Pani Joanna Strzelec – Łobodzińska.

Poza panią Minister konferencję uświetnili swoją obecnością: poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Gierek, Hans-Jürgen Hill – poseł do Bundestagu, Vlastimil Altner – sekretarz ds. BHP Czeskiego Związku Zawodowego Górników, Geologów i Pracowników Przemysłu Naftowego, Ralf Bartels – przewodniczący Wydziału Górnictwa i Polityki Energetycznej IG BCE, Ferenc Rabi – przewodniczący Węgierskiego Związku Zawodowego Górników i Pracowników Energetyki czy Bärbel Bauermann – wiceprzewodnicząca partii "Die Linke" w Nadrenii-Westfalii, Walthera Wendt-Kleinberga - ekspert do spraw edukacji w branży górniczej oraz Dariusz Szwed, przedstawiciel partii „Zieloni 2004”.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00 wystąpieniem przewodniczącego ZZG, Andrzeja Chwiluka, który oficjalnie przywitał gości z kraju i z zagranicy oraz rozpoczął debatę.

W pierwszym wystąpieniu rządowe stanowisko na temat energetyki przedstawiła Minister Gospodarki, Joanna Strzelec-Łobodzińska. Omówiła ona zagadnienia związane z polityką gospodarczą Polski do 2030 roku, kładąc nacisk na kwestie pracy, bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ekologii. Uczestnicy otrzymali dokument na ten temat, opracowany przez Ministerstwo Gospodarki.

Następnie swoje stanowisko w kwestii energii zaprezentował Adam Gierek, poseł Parlamentu Europejskiego. Mówił on o tym, iż należy chronić przemysł wydobywczy, dbając równocześnie o czystość środowiska, co także na Śląsku jest do wykonania. Zapewnił, iż sam, pochodząc z rodziny o górniczych tradycjach, zawsze będzie solidarny z tym środowiskiem.

W kolejnym wystąpieniu posła do Bundestagu, Hansa Kurta Hilla, wysłuchaliśmy opinii o sytuacji górnictwa i energetyki w Niemczech, gdzie niebawem ma nastąpić zamknięcie ostatnich kopalni, a gospodarka ma być przestawiona na energię odnawialną. Zamknięte mają być również wszystkie elektrownie atomowe. Obecnie 15 % energii w Niemczech to energia odnawialna – uzyskiwana ze słońca, wiatru i wody. W tym sektorze zatrudnione jest 250 tysięcy pracowników, ale już w 2020 roku liczba ta wzrosnąć ma do pół miliona ludzi, a udział tej energii osiągnie pułap 50 %. Polska również, wraz z innymi krajami Europy, może i powinna wykorzystywać w coraz większym stopniu nowe technologie pozyskiwania energii, a Unia Europejska może w tym pomóc – zakończył.

Następnie głos otrzymał Vlastimir Altner, przedstawiciel czeskich związków zawodowych działających w górnictwie. Zaprezentował on referat: „Polityka energetyczna Czech”, z którego dowiedzieliśmy się o sytuacji w tym kraju, m.in. rządowych planach zabezpieczenia swojej energetyki przed wykupem z zewnątrz, na co zakusy mają międzynarodowe koncerny. Druga sprawa to długofalowy plan rozwoju energetyki polegający na łączenie wielu źródeł jej uzyskiwania, z węgla, wiatru, biomasy, ale także z elektrowni atomowej w Temelinie, która jest kontrowersyjną budową, szczególnie w oczach zachodniej Europy. Z tej listy wyłączona jest obecnie energia wodna, bowiem, to ciekawostka, Czesi wykorzystali 100 % możliwości instalacji elektrowni wodnych i nie mają na nie już po prostu miejsca.

Potem dr Ralf Bartels z Niemiec przedstawił prezentację: „Europejskie bezpieczeństwo energetyczne w kontekście kryzysu ekonomicznego oraz decyzji unijnych w sprawie polityki klimatycznej z 17 grudnia”. W swoim wystąpieniu mówił o tym, iż już w 2018 roku mają zostać zamknięte ostatnie niemieckie kopalnie węgla kamiennego, i że nie można do tego dopuścić. To zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju i Europy, bowiem likwidując całkowicie wydobycie staniemy się uzależnieni od światowych koncernów energetycznych. Unia Europejska powinna dofinansowywać istniejący jeszcze przemysł wydobywczy dla obecnych i przyszłych pokoleń. Pamiętać należy jednocześnie o zrównoważonej polityce klimatycznej i energetycznej. Ciekawym pomysłem jest CCS - technika wychwytywania i składowania CO2.. Jednak jest to tak drogie przedsięwzięcie, że niejasna jest jego przyszłość. W celu ograniczenia zanieczyszczenia można jednak połączyć zwiększenie wydajności obecnych elektrowni z jednoczesnymi instalacjami CCS.

Następnie odbyła się dyskusja nad wystąpieniami i odpowiedzi na pytania z sali. Potem zarządzono przerwę, po której debatę wznowiono.

Drugą jej część rozpoczął Hans Jurgen Becker – przewodniczący Rady Zakładowej Kopalni „Saar” w Ensdorf (Niemcy). Przekazał smutne dla górników wieści, bowiem już w 2012 roku w regionie Saar mają zostać zamknięte ostatnie kopalnie. Pracę w górnictwie straci 12 tysięcy ludzi, z czego około 1700 pracowników wraz z rodzinami opuszczą miejsca zamieszkania i przeniosą się do innych miast. Oczywiście, każdy dostanie rekompensaty i zostanie przekwalifikowany - nikt nie znajdzie się na bruku. Jednak pracownicy kopalni podkreślają, iż likwidacja kopalni oznacza likwidację tych miejsc pracy na zawsze, walczyć więc należy o większe rekompensaty dla zwalnianych i dla całego regionu. Swoje wystąpienie zakończył tradycyjnym „Szczęść Boże”, co znalazło zrozumienie wśród polskich górników.

Następnie przedstawicielka Die Linke, Barbel Bauermann, wiceprzewodnicząca tej partii z Nadrenii – Westfalii, przedstawiła stanowisko niemieckiej lewicy w kwestii energetyki. Lewica ma łączyć dbałość o los pracowników zakładów, szczególnie w tak trudnych gałęziach gospodarki, jak górnictwo, z dbałością o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Ona sama, wychowana w mieście Herne, w zagłębiu Ruhry, wokół którego działało 11 kopalni, przyglądała się temu, jak zamykano wszystkie kopalnie w tym górniczym regionie już trzydzieści lat temu. Ostatnią zlikwidowano w 1987 roku. Jednak każdy ma tam pracę w zrestrukturyzowanym przemyśle, handlu i usługach – obecnie bezrobocie wynosi tam 2 %, czyli niewiele. Stare hałdy zazieleniono i utworzono na nich szlaki turystyczne, budynki gospodarcze oddano artystom i fundacjom, całą gospodarkę lokalną przestawiono w nowe tryby, a region żyje nadal. Jednakże tradycja zawodu górnika jest silna wśród mieszkańców, pamiętających trudy tej niebezpiecznej lecz prestiżowej pracy.

W kolejnym wystąpieniu Dariusz Szwed, reprezentant Zielonych, co jest ważnym znakiem zmian - ekolodzy występujący wspólnie z górnikami to przykład nowego dialogu społecznego – podziękował gościom z Niemiec za ważne dla ekologów tematy łączenia dbałości o pracę i pracowników z interesem środowiska naturalnego. Zaznaczył, że jego środowisko nie jest przeciwnikiem węgla, lecz zwolennikiem zrównoważonego rozwoju, gdzie znajdzie się miejsce dla każdego. Przedstawił zebranym plan energetycznego miksu, który do roku 2050 zakłada uzyskanie równowagi w energetyce – łącząc paliwa odnawialne z węglem kamiennym i brunatnym, wykluczając jednak z tej listy najbardziej niebezpieczny rodzaj uzyskiwania energii – elektrownie atomowe.

Kolejny panel to prezentacja „Raport z rozwoju węgierskiego sektora górniczego i energetycznego oraz zatrudnienia”, przygotowana przez Ferenca Rabi z Węgier. Omówił on problemy związane z wykupem krajowego sektora energii przez międzynarodowe koncerny, co spowodowało m.in. duży wzrost cen. To właśnie oznacza liberalizacja – zamiast obniżek – podwyżki. Ważną kwestią jest tu również bezpieczeństwo kraju – w tym wypadku Węgry są uzależnione prawie całkowicie od międzynarodowego prywatnego kapitału. Wszystkie kopalnie zostały zamknięte, obecnie resztki przemysłu wydobywczego zatrudniają 4 700 osób, kiedy kilkanaście lat temu było to dziesiątki tysięcy pracowników.

Ciekawą i nieznaną szerzej w Polsce problematykę związaną z pracą zaprezentował następny panelista, Walther Wendt-Kleinberg, reprezentujący niemiecką kooperację kościołów, rad pracowniczych i przedstawicieli firm, m.in. Opla. Grupy te zajmują się w zakładach pracy pomocą i wsparciem dla pracowników, zapewnieniem im opieki i bezpieczeństwa, negocjacjami z szefostwem zakładów etc. Ważną rolą jest tu nacisk na to, by pracownicy zatrudniani byli bezterminowo, najlepiej dożywotnio, co w szczególnie ciężkich warunkach, a do takich należy przemysł wydobywczy, zapewnia zdrowie psychiczne zatrudnionych i ich rodzin, podnosi dbałość o miejsce pracy i prestiż zawodu. Te ciekawe i ważne dla ludzi kwestie powinny być poruszane i w polskich związkach zawodowych, zaznaczył na zakończenie, jednocześnie zapowiadając pomoc merytoryczną.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja na poruszane wcześniej tematy. Konferencję zakończyło wystąpienie dr Holgera Politta, dyrektora Fundacji im. Róży Luksemburg - Przedstawicielstwo w Polsce, który podziękował za tak ważną debatę. Wszystkim zebranych podziękował za udział Andrzej Chwiluk, przewodniczący ZZG, zamykając o godz. 15.00 dyskusję.

Po południu odbyła się nieoficjalna część spotkania – przedstawiciele ZZG oprowadzili zagranicznych gości po śląskich kopalniach i osiedlach, by zapoznać ich z warunkami pracy i życia w tej wielkiej górniczej aglomeracji. Omówiono w tym czasie również następne projekty ponadgranicznych działań reprezentantów związków zawodowych i partii lewicy z Polski, Niemiec, Czech i Węgier.


za stroną ZZG, www.zzg.org.pl,

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl