Strona główna

STANOWISKO PREZYDIUM OPZZ W SPRAWIE PODATKU OD TRANSAKCJI FINANSOWYCH
[2010-09-10]

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy, Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych opowiada się za
wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych służącego ograniczeniu spekulacyjnych, krótkoterminowych transakcji finansowych oraz wdrożenia zasady dzielenia się odpowiedzialnością za szkody powstałe w sferze społecznej i gospodarczej w Europie i na całym świecie.

OPZZ stoi na stanowisku, iż odpowiedzialność powinni
ponosić ci, którzy doprowadzili do kryzysu, a nie zwykli
obywatele płacący podatki na rzecz państwa.
Przyczyny kryzysu ekonomicznego, którego doświadczamy
tkwią w przeroście wysoce niestabilnych globalnych
rynków finansowych. Poziom transakcji walutowych jest
prawie siedemdziesięciokrotnie wyższy niż handlu dobrami
i usługami. Poziom krótkoterminowych, spekulacyjnych
transakcji finansowych wzrósł drastyczne w ciągu ostatnich
dwóch dekad, nieproporcjonalnie do rynku usług i towarów.
W 1990 roku stanowił piętnastokrotność światowego PKB,
a w 2007 już jego siedemdziesięciokrotność. Transakcje na rynku instrumentów pochodnych (derywatów) rosły zdecydowanie szybciej niż transakcje natychmiastowe (spoty). W konsekwencji w 2006 roku w Europie transakcje na rynku derywatów były 84 razy wyższe niż nominalne PKB, a transakcje natychmiastowe „tylko” 12 razy. W tej sytuacji, inwestorzy przestają być zainteresowani inwestycjami w realną gospodarkę, gdy – poprzez najróżniejsze techniczne operacje krótkoterminowe – inwestycje finansowe mogą przynieść stopę zwrotu na poziomie 20-30%.

Spekulacja na rynkach finansowych nie przynosi żadnych
korzyści społecznych, nie jest związana z jakimś konkretnym miejscem, jest bezosobowa. Cel jest jeden: jak
największy zysk bez względu na koszty społeczne. Nie
przynosi żadnych korzyści realnej gospodarce i pozostaje
poza społeczną kontrolą. Zamiast prowadzić do równowagi i stabilności w gospodarce, faktycznie ma tendencję do destabilizacji, a w dłuższej perspektywie skutkuje takimi zjawiskami jak bańki finansowe.

Z tego powodu, niezbędnym jest ustanowienie podatku
od transakcji finansowych (FTT), którego pierwotną wersję,
w postaci podatku od transakcji walutowych w 1972 roku
zaproponował, późniejszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, James Tobin. Głównym celem podatku od transakcji finansowych powinna być zmiana zachowań w sektorze finansowym polegająca na ograniczaniu krótkoterminowych transakcji finansowych o charakterze spekulacyjnym.

Immanentna niestabilność rynków finansowych powoduje,
że opodatkowaniu powinny podlegać wszystkie
typy transakcji finansowych, prowadząc przede wszystkim
do ograniczenia finansowych transakcji technicznych. Podatek powinien zatem obejmować wszystkie transakcje natychmiastowe, transakcje na instrumentach pochodnych oraz transakcje poza rynkiem regulowanym. Podatek powinien być powszechny, mieć zatem jak najszerszy zakres, wprowadzony w sposób skoordynowany i możliwy do zastosowania.

Wprowadzenie podatku nie pociąga za sobą praktycznie
żadnych kosztów technicznych, ponieważ transakcje te są
już skomputeryzowane. Wprawdzie nie istnieje jeszcze
skomputeryzowany rynek transakcji pozabankowych, niemniej jednak przygotowuje się już odpowiednie przepisy na poziomie Unii Europejskiej.

Podatek doprowadzi do sprawiedliwego dzielenia się
odpowiedzialnością oraz, poprzez zmianę zachowań inwestorów, zapewni stabilny i zrównoważony wzrost.

Drugim celem podatku od transakcji finansowych jest zatem zasilenie budżetów publicznych. Nowe źródło dochodów można wykorzystać w przyszłości na rzecz realnej gospodarki.

Podatek od transakcji finansowych na poziomie 0,05%
przyniósłby dochody na poziomie od 1% do 2,4% nominalnego światowego PKB rocznie w zależności od redukcji poziomu transakcji, które nastąpiłyby po wprowadzeniu globalnego podatku od transakcji finansowych. Podatek taki mógłby także stanowić formę społecznej kontroli nad spekulacyjnymi transakcjami na rynkach finansowych.

Zdaniem OPZZ, wprowadzenie podatku od transakcji finansowych ograniczyłoby spekulacje na rynkach finansowych, zmniejszyłoby ryzyko pojawienia się w przyszłości kryzysu gospodarczego jakiego doświadczamy oraz ograniczyłoby jego społeczne skutki.

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych jest zbieżne z inicjatywami europejskiego i
międzynarodowego ruchu związkowego.Prezydium
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków ZawodowychWarszawa, 7 września 2010 r.


www.opzz.pl

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl