Dokumenty programowe

Statut Attac
[2005-10-15]

Rozdział I


Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie ATTAC - Obywatelska Inicjatywa Opodatkowania Obrotu Kapitałowego
w dalszej części tego dokumentu w skrócie zwane jest Stowarzyszeniem.

Skrót ATTAC stanowiący część nazwy Stowarzyszenia pochodzi od nazw działających już w innych krajach niezależnych organizacji pozarządowych o podobnych celach i założeniach, które to nazwy w innych powszechnie używanych językach (angielskim, francuskim i hiszpańskim) brzmią odpowiednio:

- Association for the Taxation of financial Transactions for the Aid of Citizens;

- Association pour une Taxation des Transactions financieres pour l’Aide aux Citoyens;

- Asociación por un Tasa a las Transacciones financieras especulativas para Ayuda a los Ciudadanos.

§ 2

Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych (non-profit).

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Kielce. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy zamieszkali w kraju i zagranicą, a także cudzoziemcy - zarówno zamieszkali w Polsce, jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 7

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

§ 8

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i innych symboli według zatwierdzonych przez siebie wzorów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 9

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze i profilu działania.Rozdział II


Cele i sposoby działania


§ 10

Celem Stowarzyszenia jest przeciwstawianie się wszelkim formom wyzysku i dyskryminacji jednostek, grup społecznych i narodów, realizowanym za pomocą dominacji ekonomicznej, przymusu politycznego oraz regulacji prawnych sprzyjających korupcji i powstawaniu nieuzasadnionych przywilejów.


Dążyć do osiągnięcia tego celu Stowarzyszenie zamierza w szczególności poprzez:

1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz wprowadzenia propozycji opracowanej przez wybitnego amerykańskiego ekonomistę, laureata Nagrody Nobla z roku 1981 - Jamesa Tobina, postulującej opodatkowanie transakcji kapitałowych i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób wpływów na zwalczanie głodu i niedostatku oraz zaspokajanie innych ważkich potrzeb ogólnospołecznych - ochrony życia i zdrowia, prawa do informacji, dostępu do edukacji i dóbr kultury;

2) propagowanie i wspieranie działań mających służyć przyjęciu takich regulacji prawa międzynarodowego (a także odpowiednich aktów prawnych w poszczególnych krajach), które eliminowałyby zjawisko korzystania z tzw. "oaz podatkowych" czyli ośrodków finansowych typu "offshore", umożliwiających swoim klientom unikanie jakiejkolwiek kontroli ze strony państw, z których pochodzi lokowany we wspomnianych ośrodkach kapitał, a tym samym dokonywanie oszustw fiskalnych na ogromną skalę, co poważnie ogranicza środki budżetowe większości państw świata, stając się swoistym generatorem ubóstwa;

3) inicjowanie i popularyzowanie działań mających na celu likwidację "pętli zadłużenia" uniemożliwiającej krajom, które wpadły w tzw. "pułapki kredytowe" swobodne podejmowanie decyzji o warunkach w jakich ma przebiegać ich rozwój gospodarczy, a tym samym de facto ograniczających ich suwerenność polityczną i ekonomiczną; jest to źródłem rosnącego niedostatku obywateli tych państw, nie mających żadnego wpływu na decyzje o zaciąganiu w ich imieniu kredytów, ani na ustalenia dotyczące ich wysokości czy warunków ich spłaty; zjawisko to nie zostanie powstrzymane, jeśli ryzyko niewłaściwego wykorzystania środków finansowych nie będzie dotyczyło także instytucji finansowych, pełniących rolę pożyczkodawców, jak to się dzieje obecnie;

4) prowadzenie działań na rzecz wyeliminowania przy pomocy odpowiednich regulacji prawa międzynarodowego zjawiska tzw. "tanich bander" w transporcie morskim - umożliwia to bowiem nie tylko urągającą wszelkim przyjętym normom eksploatację jednostek pływających oraz ich załóg, ale także jest przyczyną katastrof pochłaniających wiele istnień ludzkich i zagrażających równowadze ekologicznej mórz i oceanów;

5) działanie na rzecz ograniczenia bądź wstrzymania przedsięwzięć i inwestycji opartych na technologiach stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz niebezpieczeństwo dla ekosystemu;

6) działanie na rzecz równoprawnego traktowania wszelkich form własności - jakiekolwiek regulacje prawne winny jednakowo traktować własność prywatną, państwową, publiczną, samorządową czy spółdzielczą - przedkładanie jakiejkolwiek formy własności nad inne jest przejawem szkodliwego ideologizowania życia gospodarczego;

7) przeciwstawianie się przyznawaniu nieuzasadnionych przywilejów (w postaci ulg i preferencji podatkowych, etc.) zagranicznym podmiotom gospodarczym i korporacjom ponadnarodowym;

8) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz przestrzegania praw jednostek, wspólnot i narodów sformułowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych - w oparciu o zasadę, iż żadne względy polityczne czy ekonomiczne nie mogą usprawiedliwić naruszania zawartych w tych konwencjach zapisów.

§ 11

Za sposoby działania dla realizacji celów określonych w § 10 Stowarzyszenie uznaje w szczególności:

1) bezpośrednie odwoływanie się do opinii publicznej z wykorzystaniem wszelkich uprawnień konstytucyjnych;

2) opracowywanie i rozpowszechnianie opinii, stanowisk, koncepcji i raportów w sprawach będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia;

3) organizowanie szkoleń i seminariów oraz inspirowanie badań i studiów interdyscyplinarnych poświęconych problematyce przewidzianej niniejszym statutem;

4) działalność wydawniczą, tj. redagowanie, publikowanie i kolportowanie materiałów służących celom statutowym Stowarzyszenia;

5) publikowanie w sieci Internet dokumentów i tekstów popularyzujących cele Stowarzyszenia;

6) tworzenie archiwów i baz danych gromadzących opracowania, dokumenty i informacje dotyczące problematyki określonej statutem Stowarzyszenia;

7) opiniowanie aktów prawnych;

8) organizowanie akcji petycyjnych oraz zgromadzeń, pikiet, demonstracji i innych wystąpień publicznych (po uprzednim uzyskaniu przewidzianych prawem zezwoleń);

9) szeroko pojętą działalność edukacyjną;

10) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia.


Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) wspierających;

3) honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

1) członek założyciel;

2) inna osoba fizyczna która:

a) uznaje niniejszy statut;

b) złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia. Pomoc ta może mieć formę organizacyjną, finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

§ 16

1. O przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających - na podstawie ich pisemnej deklaracji - decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału w formie uchwały.

2. W celu uzyskania statusu członka zwyczajnego niezbędna jest pisemna rekomendacja co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Głównego.

§ 18

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego oddziału terenowego.

§ 19

Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2) korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, a w szczególności uczestniczyć w zebraniach, seminariach i innych zgromadzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

3) występować do Zarządu z inicjatywami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia;

4) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz otrzymywać o tych pracach informację;

5) nosić odznaki organizacyjne Stowarzyszenia;

6) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich do przewidzianych w niniejszym statucie instancji Stowarzyszenia.

§ 20

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu;

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 21

1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 19, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 22

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału;

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;

3) skreślenia z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy z opłatą składek;

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego Oddziału, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia bądź godzi w dobre imię Stowarzyszenia;

5) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność nadała.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 Zarząd Główny lub Zarządu Oddziału, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 Sąd Koleżeński, zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt. 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.Rozdział IV


Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia


§ 23

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd Główny;

3) Główna Komisja Rewizyjna;

4) Główny Sąd Koleżeński;

5) Rada Programowa.

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

5. Władzami oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału;

2) Zarząd Oddziału;

3) Komisja Rewizyjna Oddziału;

4) Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 24

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


Walne Zebranie Członków


§ 25

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi;

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający (członkowie władz naczelnych, jeżeli nie są delegatami), zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

§ 26

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

§ 27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek samych członków podpisany przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2 i 3, o ile wniosek nie zawiera terminu późniejszego.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 28

Uchwały i postanowienia Walnego Zebrania Członków - o ile nie jest to sprzeczne z innymi postanowieniami statutu (np. ujętymi w § 68) - zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;

2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 60 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

1) uchwalanie statutu i jego zmian;

2) wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia i uchwalanie programów działania;

3) uchwalanie regulaminów i innych wewnętrznych uregulowań organizacyjno-prawnych nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia;

4) wybór i odwoływanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanych uchwał w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego;

8) określanie wysokości składek członkowskich bądź innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych lub międzynarodowych;

10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.


Zarząd Główny


§ 30

Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje działalnością Stowarzyszenia, a za swoją pracę i podejmowane działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.


§ 31

1. W skład Zarządu Głównego wchodzi od pięciu do dwudziestu jeden członków - zależnie od liczebności Stowarzyszenia i decyzji Walnego Zebrania. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz rzecznik prasowy. Prezydium Zarządu realizuje uchwały Zarządu i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu.

a) w skład Zarządu Głównego powinien wchodzić co najmniej jeden przedstawiciel każdego z Oddziałów Terenowych.

2. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu Głównego ustala uchwalony przezeń regulamin, który powinien określać także zakres kompetencji Prezydium.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprzewodniczący.

§ 32

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów);

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;

4) uchwalanie programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności;

5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby;

8) koordynowanie działalności jednostek terenowych;

9) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia;

10) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;

11) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

12) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;

13) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów;

14) wdrażanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych i międzynarodowych oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do reprezentowania go wobec tych organizacji;

15) zawieranie porozumień z organami administracji państwowej bądź samorządowej oraz władzami naczelnymi innych organizacji;

16) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia;

17) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających, stowarzyszonych);

18) występowanie do Sądu Koleżeńskiego z wnioskami o wykluczenie członka zwyczajnego (także pełniącego funkcje we władzach Stowarzyszenia), w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę stowarzyszenia lub popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia bądź godzi w dobre imię Stowarzyszenia;

19) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności;

20) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia.

2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt. 9), Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 6, 9, 10, 12, 15 i 16 wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

4. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 6, 9, 10, 12, 15 i 16 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 33

Do opracowania poszczególnych problemów merytorycznych lub organizacyjnych i do przedłożenia wniosków Zarząd Główny może powoływać zespoły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

§ 34

Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 z ogólnej liczby członków Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 35

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego pracami Stowarzyszenia kieruje Prezydium Zarządu stosując się przede wszystkim do postanowień niniejszego statutu oraz ewentualnych szczegółowych uregulowań organizacyjno - proceduralnych uchwalonych przez Walne Zgromadzenie bądź Zarząd Główny.


Główna Komisja Rewizyjna


§ 36

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 37

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 38

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego;

2) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla;

3) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie ustalonym w statucie;

4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego w celu omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania);

5) uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów;

6) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli, złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 39

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Związku Głównego.

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.


Główny Sąd Koleżeński


§ 40

Główny Sąd Koleżeński jest instancją powołaną do:

1) rozpatrywania spraw wniesionych przez zarząd główny lub Główną Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia;

2) rozstrzygania wszelkich sporów, konfliktów i nieporozumień między członkami Stowarzyszenia;

3) uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądów w Stowarzyszeniu;

4) sprawowania ogólnego nadzoru nad sądami koleżeńskimi oddziałów;

5) rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów.

6) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia.

§ 41

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 42

1. Główny Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja w sprawach określonych w § 40 pkt. 1, 2 i 6, orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący sądu.

2. Odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji, rozpoznaje Walne Zebranie Członków, a odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów Walne Zebranie Członków Oddziału.

3. Sprawy dotyczące dopuszczenia się przez członka Stowarzyszenia naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia winny zostać rozstrzygnięte w przeciągu 3 miesięcy.

4. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§ 43

1. Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia w prawach członka na okres od 6 do 12 miesięcy;

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Główny Sąd Koleżeński rozstrzygając spory może zobowiązać członka Stowarzyszenia do publicznego przeproszenia innego członka, a także podejmować działania mediacyjne i w ich wyniku wezwać strony do zaniechania sporu, bez rozstrzygania spraw będących przedmiotem konfliktu. W przypadku odmowy podporządkowania się tego rodzaju orzeczeniom sąd może zastosować kary przewidziane w ust. 1.


Rada Programowa


§ 44

Walne Zebranie powołuje Radę Programową stowarzyszenia. Zadaniem Rady Programowej jest określanie kierunków działania i programu Stowarzyszenia i troska o to, by pozostały one zgodne z intencjami założycieli i nie odbiegały od celów dla których Stowarzyszenie zostało powołane.

§ 45

1. W skład Rady Programowej wchodzi co najmniej trzech członków spośród członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Stowarzyszenia.

2. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby aktualnie wchodzące w skład statutowych władz naczelnych lub władz oddziałów.

3. Członkostwo w Radzie Programowej jest bezterminowe i ustaje jedynie w przypadkach utraty członkostwa w stowarzyszeniu określonych w paragrafie 22 statutu albo rezygnacji członka Rady. Rada jest powoływana na pierwszym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4. Liczba członków Rady Programowej jest nieograniczona. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady ustala uchwalony przez nią regulamin, który powinien określać także zakres kompetencji Prezydium.

5. Powołanie i odwoływanie członków Rady Programowej jest możliwe jedynie w wyniku decyzji Walnego Zebrania zapadającej większością 3 /4 głosów lub postanowienia dotychczasowych członków Rady.

§ 46

1. W głosowaniu jawnym Walne Zebranie wybiera Prezydium Rady, w skład którego wchodzą jej przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

2. Stanowiska te sprawowane są bezterminowo i wygasają jedynie w przypadku utraty członkostwa w stowarzyszeniu lub dobrowolnej rezygnacji ze sprawowania funkcji przez samych zainteresowanych.

3. Jeśli któryś z tych przypadków dotyczy przewodniczącego Rady, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący. Jeśli wspomniane powyżej przypadki odnoszą się do wiceprzewodniczącego lub sekretarza, Rada wybiera spośród siebie ich następców w głosowaniu jawnym i informuje o tym naczelne władze statutowe stowarzyszenia.

§ 47

1. Posiedzenia Rady Programowej są zwoływane na wniosek jej przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

2. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć z własnej inicjatywy - jedynie z głosem doradczym - przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego.

3. Inni członkowie stowarzyszenia mogą brać udział w posiedzeniach Rady jedynie na uprzednio wystosowane przez Radę zaproszenie i także jedynie z głosem doradczym.

§ 48

Wszelkie postanowienia Rady zapadają na jej posiedzeniach przez konsensus, a w przypadku, gdy nie zostaje on osiągnięty - większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym.

§ 49

1. Rada Programowa ma prawo weta wobec wszelkich uchwał i postanowień podejmowanych przez naczelne i terenowe władze statutowe Stowarzyszenia.

2. Odrzucenie weta Rady Programowej jest możliwe jedynie kwalifikowaną większością 3/4 głosów Walnego Zebrania członków stowarzyszenia.

3. Projekty uchwał i wszelkich innych dokumentów oraz inicjatyw zgłoszonych przez Radę Programową winny być rozpatrywane przez naczelne i terenowe władze statutowe Stowarzyszenia w pierwszej kolejności. Oznacza to, że decyzje w tych sprawach powinny być podejmowane niezwłocznie, a jeśli instancja, w której kompetencjach się one znajdują musi się w tym celu zebrać, to na najbliższym jej posiedzeniu.

4. Członkowie Prezydium Rady Programowej mają prawo do uczestniczenia z własnej inicjatywy lub na zaproszenie - przy czym w obu tych przypadkach jedynie z głosem doradczym - w posiedzeniach Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów, a także w posiedzeniach sądów koleżeńskich wszystkich szczebli, pod warunkiem, że posiedzenia sądów nie dotyczą ich osobiście.


Rozdział V


Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze


§ 50

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny może powołać oddziały, według zasad określonych w § 7 oraz § 23 ust. 4 statutu.

2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 51

1. Władzami Oddziału są władze określone w § 23 ust. 5.

2. Postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio do oddziałów Stowarzyszenia.


Walne Zebranie Członków Oddziału


§ 52

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 53

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie programów działania oddziałów;

2) wybór i odwoływanie przewodniczącego oraz członków władz oddziału;

3) wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

§ 54

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi oddziału;

2) z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 55

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

2. Postanowienia § 26 ust.2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do oddziałów Stowarzyszenia.

§ 56

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie Zarządu Głównego;

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału;

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4.

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio do oddziałów Stowarzyszenia.


Zarząd Oddziału


§ 57

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 58

1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego oraz 4 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3. Do opracowania poszczególnych problemów merytorycznych lub organizacyjnych i do przedłożenia wniosków Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są z jego własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału, w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.

5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez przewodniczącego Zarządu Oddziału, funkcję przejmuje na ten okres wiceprzewodniczący wyznaczony przez Zarząd Oddziału.

§ 59

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;

2) określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału;

3) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;

4) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;

5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw;

6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w 20 pkt.3, 21 ust.2 i 22 ust. 1 pkt. 3 statutu;

7) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału;

8) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału;

9) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału;

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 60

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.


Komisja Rewizyjna Oddziału


§ 61

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 62

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 63

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych;

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;

4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

§ 64

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.

§ 65

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 66

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.


§ 67

Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.


Sąd Koleżeński Oddziału


§ 68

1. Sąd Koleżeński Oddziału jest powołany do:

1) rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia;

2) rozstrzygania sporów i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński Oddziału w przypadkach określonych w ust. 1 orzeka na wniosek:

1) Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału,

2) Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3) co najmniej 10 członków,

4) zainteresowanego członka - w sprawach osobistych.

§ 69

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.

2. Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 70

1. Postanowienie § 43 stosuje się odpowiednio do oddziałów Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w składzie trzyosobowym.

3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Oddziału lub Głównego Sądu Koleżeńskiego terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

§ 71

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.

2. Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński.


Rozdział VI


Majątek i fundusze


§ 72

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie;

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

3) dotacje;

4) darowizny, zapisy i spadki;

5) wpływy z działalności statutowej;

6) dochody z ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca półrocza każdego roku. 25% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w wyżej określonym terminie na konto Zarządu Głównego.

4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu członka.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. W prowadzeniu działalności finansowej Stowarzyszenia obowiązuje zakaz:

1) przekazywania lub wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia i ich rodzin na innych zasadach, niż w stosunku do osób niezwiązanych z organizacją,

2) udzielania pożyczek członkom Stowarzyszenia i ich rodzin,

3) dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównania ofert, zakupów towarów i usług w przedsiębiorstwach, w których pracują członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny,

4) wykorzystywania majątku organizacji przez członków Stowarzyszenia i ich rodziny, na zasadach innych, niż w stosunku do innych osób.


§ 73

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i upoważnionego członka Zarządu Głównego.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy upoważnionych członków Zarządu Głównego.

3. Postanowienia 1, 2 § 67 stosuje się odpowiednio do Zarządów Oddziału.


Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 74

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w 26 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).


Rozdział VIII


Postanowienia końcowe


§ 75

Statut oraz wszelkie dokonywane w nim zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
-----
Zmiany w Statucie Stowarzyszenie zostały wprowadzone decyzją Walnego Zebrania w dniu 3 lipca 2004, i wpisane postanowieniem sądu rejestrowego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11.10.2007.

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl