Dokumenty programowe

Deklaracja Programowa
[2005-10-15]

Projekt Deklaracji Programowej


(zapraszamy wszystkich do nadsyłania nam własnych uwag i propozycji)


ATTAC Polska powstał dlatego, że jego założyciele stwierdzili, iż takie problemy jak rosnące nierówności dochodowe, upadek wspólnot lokalnych, erozja demokracji czy niszczenie środowiska naturalnego upodabniają coraz bardziej nasz kraj do innych państw Trzeciego Świata się i mają swe wspólne źródło. Siedzenie i czekanie na załamanie się globalnej gospodarki lub nagłe oświecenie dzisiejszych polityków nie jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. ATTAC Polska ma być odpowiedzią na obecny również w naszym kraju pęd w kierunku zglobalizowanego świata zdominowanego przez ponadnarodowe korporacje, które dzięki swej sile nie są odpowiedzialne przed żadnym demokratycznym procesem, oraz działające zgodnie z ich życzeniami biurokracje narodowe. Im więcej ludzi w Polsce dostrzega, jaka treść kryje się za słowem "globalizacja", tym więcej uważa, że nie jest ona ani "historycznie nieunikniona", ani pożądana.

Krótka historia reform neoliberalnych w naszym kraju sprawia, że mamy dużo mniejszą wiedzę na temat ich wpływu niż inne kraje Trzeciego Świata i kraje najbardziej rozwinięte, w których znacznie wcześniej powstały grupy mówiące o realnych skutkach kształtowania świata na modłę korporacji i które nauczyły się koordynować swe działania. Ludzie zaangażowani w ich tworzenie zrozumieli, że ponad naszymi głowami i niezależnie od granic budowane są scentralizowane, ponadnarodowe imperia, lecz ich budowa możliwa jest tylko dzięki temu, że oni sami są podzieleni, a izolacja czyni ich bezsilnymi. Każdy z nas znaczy zbyt mało i dotyka tylko małego fragmentu problemu, z którym trzeba się zmierzyć. Dzięki ich pracy świadomość wspólnej natury ich problemów rosła, a z nią rosło poczucie, że tylko łącząc wysiłki i informację można realnie zmienić rzeczywistość.

Jak mówi Vandana Shiva z Indii, będąca naukowcem, aktywistką i laureatką Alternatywnej Nagrody Nobla (The Right Livelihood Award): "Seattle było zaproszeniem dla ludzi, by złapali się za ręce i fizycznie otoczyli problem, z którym muszą i mogą sobie poradzić." Ludzie i organizacje będące w opozycji do instytucji stanowiących symbole globalizacji prezentują różnorodność, której nie mogą pojąć ich krytycy. Owa różnorodność stanowi tymczasem o naszej sile, jeśli zgadzamy się, że są pewne rzeczy ważne dla nas wszystkich. Tak właśnie powinna wyglądać demokracja. W rzeczywistości ruch paradoksalnie nazywany ruchem "antyglobalistów" jest dziś najbardziej globalnym ruchem na tej planecie, łączącym wysiłki obrońców środowiska, związkowców, naukowców, obrońców praw człowieka, artystów, przedsiębiorców, studentów i emerytów. Wiemy, że korporacje zaczynają naśladować nasz styl organizacji i działania, co jest o tyle beznadziejne, że w odróżnieniu od nas ich pracownicy nie wierzą w sens tego, co robią, a wielu z nich przechodzi na naszą stronę.

Protesty przeciwko WTO, WB i IMF i World Economic Forum, tak nieprawdziwie przedstawiane przez polskie media, są tylko pierwszymi sygnałami zmiany. Ich zadaniem jest utorowanie drogi dla tych idei, które łączą postulaty etyczne i moralne ze szczegółowymi rozwiązaniami naukowymi i gospodarczymi. Ogłaszając deklaracje programową ATTAC Polska wiemy, że nie wyczerpuje ona wszystkich zagadnień, które mogą się pojawić na naszej drodze. Dlatego zakładamy, że powinna ona nie tyle pozostawać niedokończona, co nigdy się nie kończyć.

Choć popieramy rozwój aktywności ruchów obywatelskich w naszym kraju, to uważamy, że - podobnie jak w innych częściach świata - próby jednostkowego radzenia sobie z problemami nie przynoszą pożądanych rezultatów. Gospodarka, w której ludzie i środowisko są jedynie liczbami w uproszczonym rachunku ekonomicznym ogranicza skuteczność takich sposobów. Jesteśmy też zdania, że problemy nie ograniczają się do umów o "wolnym handlu" bądź szczegółów polityki Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ponieważ "globalizacja" to globalny problem, nie da się rozwiązać go inaczej, jak przez pokazanie błędnego paradygmatu stojącego za tym procesem oraz skoordynowane wysiłków w celu jego zmiany w ramach całej planety.

A zatem cel ATTAC Polska jest trojaki:

1. INFORMACJA


Przedstawianie globalizacji gospodarczej taką, jaka jest w istocie, ponieważ jak dotąd ani media, ani uczelnie, ani przedstawiciele władzy nie zadali poważnych pytań dotyczących ogólnie przyjmowanego poglądu mówiącego, że "w długim okresie" zglobalizowana gospodarka przyniesie korzyść wszystkim. Będziemy różnymi środkami stymulować debatę na temat takich pojęć jak "rozwój" i "postęp" poprzez międzynarodową wymianę informacji oraz kampanie edukacji publicznej na takie tematy jak:Zmniejszanie się możliwości decydowania o swojej przyszłości przez lokalne społeczności i całe państwa w miarę jak władza ekonomiczna i polityczna jest przekazywana ponadnarodowym instytucjom gospodarczym

Model rozwoju gospodarczego, który nie zwraca uwagi na zagadnienia sprawiedliwości ekonomicznej lub stanu środowiska naturalnego i który prowadzi w kierunku katastrofy gospodarczej, społecznej i ekologicznej.

Rekolonizacja gospodarcza krajów Południa przez kraje Północy przy jednoczesnym powiększaniu się różnic dochodowych we wszystkich krajach. Faktyczne przyczyny zadłużenia państw rozwijających się.

Wzrost bezrobocia zarówno w krajach Północy jak i Południa, w miarę jak korporacje zastępują tradycyjne rolnictwo wielkimi farmami opartymi na biotechnologii. Prawdziwa informacja o efektywności i warunkach zdrowotnych rolnictwa tradycyjnego i przemysłowego.

Ogólnoświatowa homogenizacja zróżnicowanych, lokalnych kultur, typów społecznej i gospodarczej organizacji oraz wartości i wzorców życia w imię potrzeby wydajności nowej, globalnej monokultury.

ATTAC Polska postrzega dotychczasowe umowy dotyczące handlu i inwestycji, włączając w to układy Maastricht, WTO (Światowa Organizacja Handlu), MAI (Wielostronna Umowa o Inwestycjach), w połączeniu z polityką programów dostosowawczych IMF (Międzynarodowego Funduszu Walutowego) oraz WB (Banku Światowego) jako bezpośrednie przyczyny procesów osłabiających demokrację i zwiększających kontrolę korporacji ponadnarodowych oraz dewastację środowiska naturalnego.

2. ODNOWA

Promowanie idei oraz działań, które idą w kierunku przeciwnym do dzisiejszej globalizacji - popieranie rozwiązań politycznych, ekonomicznych i prawnych, które prowadzą do systemów bardziej sprawiedliwych, demokratycznych i zdrowych ekologicznie. Wierząc, że realizacja tych idei jest możliwa w warunkach istnienia silnych społeczności i gospodarek lokalnych dających możliwość podejmowania decyzji tym, którzy doświadczają jej skutków, za szczególnie ważne uważamy:


Porzucenie paradygmatu nieograniczonego wzrostu gospodarczego - który jest ślepy na granice stawiane przez nasze środowisko naturalne i struktury społeczne starając się maksymalizować konsumpcję i produkcję materialną.

Zakładanie jednostek gospodarczych i współpraca z instytucjami, które poszerzają zakres demokratycznej kontroli ludzi nad wszystkim decyzjami, które ich dotyczą.

Zastąpienie polityki gospodarczej bazującej na takich zasadach jak "przewaga komparatywna", która zniszczyła lokalne gospodarki poprzez nacisk na nadmierną specjalizację i globalną infrastrukturę transportową, mającą katastrofalny wpływ na środowisko. Rewitalizacja lokalnych społeczności poprzez promowanie maksymalnej niezależności ekonomicznej i politycznej powinna kłaść nacisk na używanie lokalnych zasobów do lokalnej produkcji i konsumpcji aby zmienić proporcje pomiędzy handlem lokalnym i globalnym.

Popieranie naturalnej bioróżnorodności, oraz prawdziwego zróżnicowania kultury, form społecznych, gospodarczych i politycznych.

Ochronę zasobów naturalnych jak również piękna naszego środowiska dla przyszłych pokoleń poprzez rozwój autonomicznych, regionalnych i lokalnych cykli produkcji i konsumpcji opartych głównie na odnawialnych zasobach energii i surowców naturalnych.

3. OPÓR

przeciwko wszelkim działaniom - w Polsce jak i na świecie - zmierzającym do dalszej centralizacji władzy ekonomicznej i politycznej w ręku korporacji ponadnarodowych i uzurpacji naszych demokratycznych praw. Jest to konieczne, ponieważ w przeciwnym razie wszelkie osiągnięcia na poziomie lokalnym będą wciąż "kasowane".

Tworzymy organizację, w której opór bez użycia przemocy jest uważany za zasadę działania. Oznacza to, że wszelkie rodzaju oporu, w tym protest bezpośredni, muszą być prowadzone inteligentnie i konsekwentnie, zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym. Biorąc pod uwagę doświadczenie innych krajów i kreatywność Polaków uważamy, że jest to możliwe.

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl